Linux 常见解压与压缩

Linux 压缩与解压命令

格式 解压 压缩
 
tar
(仅打包不压缩)
tar -xvf [原文件名].tar tar -cvf [目标文件名].tar [原文件名/目录名]
 
tar.bz2 bunzip2 [原文件名].tar.bz2 bzip2 [原文件名].tar
tar.bz2
(通过 tar 调用)
tar -jxvf [原文件名].tar.bz2 tar -jcvf [目标文件名].tar.bz2 [原文件名/目录名]
 
tar.gz gunzip [原文件名].tar.gz gzip [原文件名].tar
tar.gz
(通过 tar 调用)
tar -zxvf [原文件名].tar.gz tar -zcvf [目标文件名].tar.gz [原文件名/目录名]
 
tar.xz unxz [原文件名].tar.xz xz [原文件名].tar
tar.xz
(通过 tar 调用)
tar -Jxvf [原文件名].tar.xz tar -Jcvf [目标文件名].tar.xz [原文件名/目录名]
 
tar.Z
(已过时)
uncompress [原文件名].tar.Z compress [原文件名].tar
tar.Z
(通过 tar 调用)
tar -Zxvf [原文件名].tar.Z tar -Zcvf [目标文件名].tar.Z [原文件名/目录名]
 
7z 7z x [原文件名].7z 7z a [目标文件名].7z [原文件名/目录名]
 
jar jar -xvf [原文件名].jar jar -cvf [目标文件名].jar [原文件名/目录名]
 
zip unzip [原文件名].zip zip -r [目标文件名].zip [原文件名/目录名]

作者: 袖之欢

科技改变生活,编程改变世界。

《Linux 常见解压与压缩》有2个想法

夏之冰雪进行回复 取消回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注